Posts Tagged ‘ VHS ’

Distansutbildning inom högre utbildning: Vad pågår idag? På högskolemyndigheterna och nationellt?


Nätuniversitetets studentinformation delades mellan HSV (information och marknadsföring) och VHS (söktjänst, teknik). Motsvarande information som tidigare funnits på www.netuniversity.se har tillkommit på http://www.studera.nu. Någon marknadsföring av IT-stödda distanskurser finns inte längre.

Vissa specifika sätt att sortera IT-stödda distanskurser på har inte förts över till hitta utbildning på www.studera.nu, se mitt tidigare blogginlägg. För hoppningsvis kommer dessa att finnas på VHS nya webbplats för antagning som lanseras under 2011 (då försvinner antagning från studera.nu).

Ett kompetens- och erfarenhetsutbytes nätverk för strategisk IT-användning i högre studier, ITHU, lever kvar från NSHU-tiden och träffas regelbundet via e-möten och nationella samlingar. Nätverket tog initiativ till ett samarbete kring e-mötessystem som sedan SUNET handlade upp och tillhandahåller anslutna högskolor. Flera andra nätverk inom fältet IT och högre utbildning t.ex. Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning (SNH)[1] som tillsammans med Utbildningsradion vill utveckla bättre distanskurser. Det Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VFK) [2] är ytterligare ett.

Under de senaste åren har Högskoleverket varit ledande vad gäller kompetens inom utvärdering av distansutbildning och e-lärande. Under 2009 anordnade vi en europeisk konferens i samarbete med ENQA kring kvalitet och kvalitetsutvärdering av e-lärande inom högre utbildning. Vi är som enda kvalitetsutvärderingsorganisation i Europa medlemmar i European Foundation for Quality in e-learning (EFQUEL) och den rapport om kvalitet i e-lärande som verket publicerat(E-learning quality, 2008:11R) används såväl i nationella som internationella sammanhang. International Council for Distance Education (ICDE) Study Group on quality in e-learning använder den t.ex. som ett av få exempel på nationella program för kvalitet I e-lärande.

Utbildningsdepartementet har gett Högskoleverket i uppdrag att kartlägga distansutbildning under detta år. Uppdraget lyder:

”I syfte att utveckla kunskapen om distansutbildningens förutsättningar och möjligheter ska Högskoleverket under 2010 redovisa en uppföljning och kartläggning av distansverksamheten vid universitet och högskolor. Redovisningen ska bland annat innefatta en analys av studenterna på distansutbildningar, lärosätenas utbud och strategier för distansutbildning.”

Några preliminära resultat från den kartläggningen är att lärosätena inte skiljer på stödet för IT-stödd distansutbildning och stödet för IT i campus utbildningen.  Varken på kostnads- eller organisatorisk nivå. Lärosätena har svårt att driva frågor som är större än sitt eget lärosäte t.ex. upphovsrätt (lärare kontra lärosäte), genomströmningsproblematiken och resursfördelning för utbildning som är flexibel i startdatum och examensdatum samt rättssäker examination för studenter de aldrig träffat ansikte mot ansikte. De anser sig ha mycket att vinna på samarbete kring upphandling (e-mötessystem 2009 och lärplattformar 2011?). Högskoleverket vet inte vad syftet med denna kartläggning är från departementets sida.


[1] SNH-samverkan för nätbaserad högskoleutbildning, är en samverkans-organisation mellan Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Gävle, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet och Utbildningsradion. SNHs kurser ska vara ett föredöme med sin goda kvalitet som en följd av samverkan och användande av pedagogiska metoder passande för nätbaserad utbildning. Syftet med samverkan i SNH är;

  • gemensamt utveckla, pröva och utvärdera pedagogiska och tekniska metoder för nätbaserad utbildning.
  • Genom UR:s medverkan nyttja tv-och radiomedierna för kursinslag, rekrytering och marknadsföring.
  • Genom att utveckla större flexibilitet i fråga om kursstart och studietakt samt större möjligheter till tillgodoräknande ges studenterna större tillgänglighet till kursutbudet.

SNH ska inrikta sig på fort- och vidareutbildning på högskolenivå. För närvarande finns ett antal fokuserade ämnesområden som SNH arbetar inom: IT/Teknik, Hälso- och sjukvård, Pedagogik, Ekonomi och Ledareskap samt Samhällsfrågor. Lärare  inom SNH lärosätena kan du ansöka projekt eller kursutvecklingsmedel.

[2] VKF är en del av det Västsvenska universitetssamarbetet (VUS). I samarbetet ingår nio lärosäten i Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län, Jönköpings län som samarbetar med lärcentra i dessa län. VKF ägnar sig i första hand åt distansutbildningsfrågor. Ett prioriterat område är utveckla samarbetet mellan lärosäten och lärcentra i Västsverige för att medborgarna i denna del av landet ska få god tillgång till högre utbildning oavsett bostadsort.  VFK stöds av Västra götalandsregionen.

Annonser

Nätuniversitetets sökmotor borta – motsvarande funktionalitet på studera.nu?

I februari 2010 lanserades ett nytt gränssnitt för ”hitta utbildning” på studera.nu med utökad funktionalitet för att söka ut distanskurser ur databasen med utbildningstillfällen. Således finns ingen anledning att fortsätta med den före detta ”hitta utbildning”-fuktionen från Nätuniversitetet (som avvecklats).

Detta dokument syftar till att dokumentera de båda ”hitta utbildnings”-funktionernas möjligheter att söka ut distanskurser och kartlägga om det finns några skillnader i urval dem emellan. Dokumentet syftar inte till att lägga några värderingar utan bara illustrera de skillnader som fanns i mars 2010 för att användas som diskussionsmaterial. Framförallt inför kommande förändringar på utbildnignsdatabasområdet: VHS nya webbplats för anmälan till högre studier, se deras sällan uppdaterade utvecklingsblogg, studera.nu:s planer att göra en funktion för att jämför utbildningsområden m.m..

Här finns det PM som visar skillnaderna mellan Nätuniversitetets utbildningssök och studera.nu:s utbildningssök.

Annonser