Arkiv för juli, 2011

Kort om utbildningsdatabaser, tekniska hinder och önskemål inför delning av studera.nu och antagning.se

PM 2011-02-15

Inledning
De flesta universitet och högskolor tillhandahåller sina utbildningar så att myndigheter och företag kan hämta och presentera dem i sina egna webbtjänster. För att alla utbildningsanordnare ska skicka samma information används en metadata standard kallad EMIL.
Idag hämtas lärosätenas kursutbud primärt av VHS som använder dessa för blivande studenter ska hitta rätt utbildning för att sin högskoleanmälan. Även Skolverket, Metro nya medier och Studentum använder sig av EMIL-beskrivna utbildningstillfällen.
Skolverket har (haft) ett nationellt uppdrag att samla alla utbildningar i det Svenska utbildningssystemet. Uppdraget har resulterat i en nationell databas, s.k. SUSA-navet, och presentation på webbsidan http://www.utbildningsinfo.se. Metro nya medier hämtar utbildningstillfällen från SUSA-navet för sin webbplats http://www.allastudier.se.

Från inhämtning av utbildningstillfällen till presentation i webbtjänst och antagningssystem
Utbildningsanordnarna ansvarar själva för märkning av sina utbildningstillfällen och de system som genererar EMIL XML-filer. De tillhandahåller en länk där utbildningstillfällena kan hämtas av andra.
Skolverket och VHS har nav som hämtar utbildningstillfällen. Från naven kan ett samlat utbud exporteras till olika presentationswebbtjänster. Se figur 1.

Figur 1: Vägar för hämtning och presentation av utbildningstillfällen
Den mest affärskritiska vägen ovan är den från inhämtning av utbildningstillfällen från universitet och högskolor till antagningssystemet (NyA). Fel i inhämtning etc. kan resultera i att utbildningstillfället inte är sökbart.
Förvaltning av EMIL-standarden
Standarden som används för att säkerställa så att alla utbildningsanordnare lämnar liknande uppgifter (så att webbtjänsterna kan systematisera presentationen av dem) kallas för EMIL, Education Information Markup Language. Initiativet till samarbetet togs av de myndigheter som hade intresse av att presentera ett samlat utbud av utbildningstillfällen. Under de år som EMIL-arbetet pågått har t.ex. Skolverket, Verket för högskoleservice (VHS), Högskoleverket, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och NSHU, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) deltagit.
Fram till 2008 leddes arbetet av Myndigheten för skolutveckling som i sitt regleringsbrev hade till ansvara att samordna standardiseringsarbete inom utbildningsområdet. När myndigheten avvecklades beslutade deltagarna i EMIL-arbetet att standarden skulle bli en officiell Svensk standard och att samarbetet skulle förläggas till SIS (Swedish standards institute). Idag deltar VHS, Högskoleverket, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Metro nya medier, Studentum och Folkhögskolorna informationstjänst i arbetet.

Öppen data och PSI-direktivet
Den 1 juli 2010 trädde lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen i kraft. Lagens har som syftet är att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta medborgares och företags användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter. Vidare ska lagen förhindra att myndigheter fattar beslut om villkor för användning av handlingar som gör att konkurrensen begränsas.
EMIL-standarden är en öppen standard och uppgifterna som utbildningsanordnarna lämnar kan hämtas och presenteras av vem som helst. Skolverket har öppnat SUSA-navet för privata aktörer som Metro nya medier och Studentum hämtar EMIL-data direkt från lärosätena.
Frågan är på vilken nivå i flödet datat ska göras tillgängligt. Ha figur 1 i minnet, datat är fritt tillgängligt från respektive uppgiftslämnare och Skolverket har öppnat upp även det samlade navet. Kopplingen till antagningssystemet är inte öppet. Dit kan besökaren endast komma via VHS utbildningsdatabas.

Ett sista tekniska hinder för ökad service
I takt med att mer och mer information görs tillgängligt i olika register finns möjligheter att komplettera utbildningsdatabaserna med annan information. Högskoleverket har t.ex. identifierat kvalitetsutvärderingar, arbetsmarknadsprognoser och olika enkätresultat som möjliga att presentera tillsammans med utbildningsutbudet. I slutet av 2008 formulerades Högskoleverket ett ”önskat läge” med tankar kring hur utbildningsdatabasen kunde vidareutvecklas och kompletteras med annan information. Förändringarna var inte möjliga inom ramen för studera.nu-samarbetet. Dels för att det inte har varit förenligt med VHS uppdrag från lärosätena – motiverat med att alla utbildningar ska presenteras likvärdigt för att inte förfördela någon i antagningssystemet och dels för arr det var kostsamt och omständligt systemtekniskt då utbildningsdatabasen är en integrerad del av NyA.
Den centrala antagningen för universitets- och högskoleutbildning är unik även i Sverige. Ingen annan skolform har denna lösning. Idag är den största nationella databasen för utbildningstillfällen på universitets- och högskolenivå en integrerad del av detta antagningssystem. Konsekvensen av detta har blivit att Högskoleverket som vill presentera annan information tillsammans med utbildningstillfällena får skapa en egen webbtjänst.
Den täta kopplingen mellan utbildningsdatabas och antagningssystem får en konsekvens till. Det går inte att komma förbi utbildningsdatabasen i NyA om man vill anmäla sig till en universitets- eller högskoleutbildning. Andra webbtjänster kan bara skicka en (1 st) utbildning i taget till utbildningsdatabasen i NyA, för att därifrån göra sin anmälan. Det är alltså omöjligt för en blivande student att göra hela sitt urval i andra tjänster än i utbildningsdatabasen i NyA.
Det vore önskvärt att från andra webbtjänster kunna skicka flera utbildningstillfällen till NyA och skicka dem direkt till antagningssystemet (till inloggningsrutan eller skapa konto-rutan). Se figur 2.

Figur 2: Önskade kopplingar – att kunna gå direkt till antagningssystemet från olika utbildningsdatabaser.

Konkurrensen är klart begränsat mellan de webbtjänster som presenterar utbildningsinformation när anmälan till utbildningarna bara kan göras på ett bra sätt från antagningssystemet självt.

Annonser
Annonser