Arkiv för februari, 2010

Webbtjänster för att lära privatekonomi, språk och ett nytt e-zine verktyg!

Finska tidningsfabriken har fått konkurrens av Calaméo där du kan göra en egen tidning (och dessutom sprida ditt alster på din blog, via rss, twitter eller facebook – sådant som många organisationer kämpar med).

Jag vet att jag nämnt LiveMocha som tar RosettaStone-pedagogiken till webben och låter communitymedlemmarna stå för skapandet av lärobjekten (efter LiveMochas) struktur.

Mint ger dig full koll på dina utgifter. Och det är som vi alla vet dem vi blir rika på… Bor man i USA kan man också jämföra vad andra i sitt område och med liknande inkomst lägger sina pengar på. Bundle heter tjänsten som Msn, Citi bank och Morningstar ligger bakom.

Annonser

Vad är distansledarskap? – litteraturgenomgång

”Ledarskap är förmågan att kunna påverka och samla individernas gemensamma kapacitet för att effektivt genomföra uppdraget och nå målet. ” Så står det i mina anteckningar från en kurs i UGL som jag gick i september 2009[1]. Jag gissar att det är en ganska allmän definition på vad ledarskap är och innebär. Det täcker in det grupperspektiv som Granér antar i sin bok ”Personalgruppens psykologi” där ledaren ska sträva efter att göra sin personal delaktig. Citatet får också mer stöd av Granér som menar att ledaren har till uppgift att planera och organisera såväl som att kontrollera det arbete som görs[2]. Granér tar även det hela lite längre och menar även att mål, strategier och visioner är bundna till ledarskapet. Även om det oftast hör till den högsta ledningens arbete. Ledaren på mellannivå blir då den som får konkretisera dessa till mål som arbetsgruppen kan uppnå[2]. Ledaren blir den som får till uppgift att utifrån givna förutsättningar nå ett på förhand givet mål.

Man kan således ana att ledarskap kan innebära flera förhållningssätt där Bolman och Deals strukturella perspektiv kanske ligger närmast tillhands: utgå ifrån varför organisationen existerar och att det är genom organisationens arbetsindelning, rationalitet och villkor som ligger till grund för att man når sina uppställda mål (eller ger upphov till prestationsproblem)[3]. Att värna om gruppens utveckling skulle påminner mer om det som Bolman och Deal kallar ett HR-perspektiv, och som utgår ifrån att människornas organisationer behöver varandra för att utvecklas. Om organisationen kan uppfylla de anställdas behov återgäldas detta genom nya idéer, ny energi och nya kunskaper[3]. Strikt taget skulle ett HR-perspektiv låta medarbetarna vara delaktiga i större utsträckning än i ett strikt strukturellt praktiserande arbetslag: de skulle få vara med att definiera målet, planera hur uppgiften ska lösas och genomföra arbetet. Det skulle i så fall motivera och utveckla medarbetarna och ge ett bättre resultat. Att det bidrar till ett högre ordningens lärande stöds bl.a. av Ellström (ref?).

Distansledarskap ställer krav på båda dessa förhållningssätt[4]. Det är viktigt med tydlig struktur kring hur samarbetet och kommunikationen i arbetsgruppen ska ske samtidigt som det är viktigt att gruppen får en ”vi” känsla för att känna samhörighet och ansvar inför varandra och arbetsuppgiften. Om empati är vikigt hos en ledare i en icke distansorganisation är det ännu viktigare i distansledarskap . Distansarbete präglas av ansvar under frihet, disciplin och engagemang. Således blir ledarens huvuduppgift att motivera andra och strukturera arbetet och målen med arbetet mindre delar och delmål[4]. Distansledarskap hittar vi också i nätverk och partnerskap som uppkommit för att behandla en fråga eller lösa ett problem större än vad de deltagande organisationerna själva kan behandla. Även om området är detsamma så kan motiven och målen skilja sig dem emellan. Inte sällan finns skillnader i värderingar, tolkningar och åsikter kring hur uppgiften bör lösas. Bolman och Deal skulle kalla detta det politiska perspektivet . Ledarskapet består då främst i ett medlande och förhandlande kring de resurser i form av t.ex. pengar, arbetstid som de deltagande organisationerna investerat i samarbetskoalitionen[1].

Det sista perspektivet på ledarskap som Bolman och Deal tar upp är i min mening omöjligt att enkom använda sig av för att förstå ledarskap. Men det är inte heller meningen att det symboliska perspektivet ska vara en ledarskapsteori som fungerar för sig självt. Snarare handlar det om att odla en företagskultur som kan förse medarbetarna med en stolthet och arbetsmoral och framförallt ett mytomspunnet inre som kan användas för både rekrytering och marknadsföring.

Slutsatsen är att de flesta av dessa perspektiv på ledarskap ska ses som komponenter i den komplexitet som ledarskap är: gruppsykologi, kommunikationsteori, konflikthantering, organisationsteori etc. listan kan göras lång. Ett situationsanpassat ledarskap där olika kompetenser bland annat de som perspektiven ovan snuddat vid är vad delar av de krav som kan ställas på en chef. En chef ja, den formella titeln på den som utsetts till att ha ansvaret för en grupp medarbetare och som förväntas leda denna grupp på ett eller annat sätt!

[1] Minnesanteckningar från UGL 2008, Försvarshögskolan.
[2] Granér, R. (1994) Personalgruppens psykologi. Studentlitteratur, Lund. (Jag ska försöka skaffa en modernare upplaga av denna bok så småningom.)
[3] Bolman, L.,G. och Deal, T., E. (2005) Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Studentlitteratur, Lund.
[4] Nordengren, M., och Olsen, B., (2006) Att leda på distans – i tid och rum. Liber, Malmö.
[5] Egen reflektering från tidigare anställning på APeL FoU (www.apel-fou.se) se bl.a. (REF?)

Telefonkonferens billigt

Rixmötet är en tjänst från Phonera (f.d. Rixport80) som erbjuder telefonkonferens för 2-15 personer. Kostnaden är bara vara vanlig samtalsavgift för fast telefonnummer. Motsvarande tjänst hos telia kostar 750 kronor, minst. Jag vet inte hur länge den här tjänsten har funnits. Jag har inte kännt till den – tills nu!

När ni ska ha ett gruppsamtal bestämmer ni i förväg en 6-siffrig kod och bestäm en tid. Sedan ringer alla som skall vara med i samtalet 08-50005000 och klickar in koden. Enda nackdelen är att antalet platser kan ta slut – om många använder tjänsten samtidigt.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Rix_Port80

Annonser