Bill Gates tipsar om öppna lärresurser

Bill Gates, känd från Microsoft, har sadlad om till att verka för sociala frågor med Bill & Melinda Gates Foundation.  Men förutom det (och att han börjat Twittra) har han lanserat webbplatsen ”The Gates Notes”, där man kan läsa om vad han tänker, vad han lärt sig och vart han reser.

I en av artiklarna i kategorin ”What I’m learning” tipsar alltså Bill Gates om sina stjärnor på OER-himlen. Bland historia och ekonomi och framför allt material från ”The Teaching Company” återfinns bland tipsen!

Länk till artikeln: http://www.thegatesnotes.com./Learning/article.aspx?ID=24

Annonser
 1. Välkommen till ett lärande arbetssätt med IKT!

  Det handlar om mitt projekt under senare år, ”att lära med IKT i skolan”. Arbetssättet har ingående redovisats i lärarhandledningen ”Ett lärande arbetssätt med datorstöd” (2008). I fjor publicerades min forskningsrapport ”Informationssökning med datorstöd i årskurs 9 – ett IT-projekt med inriktning att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt”, vilken är tänkt att tjäna som komplement till min lärarhandledning. Böckerna är framtagna i syfte att vägleda lärarkandidater och pedagoger i tillämpningen av ett lärande arbetssätt med IKT i utbildning och undervisning.

  Stefan Svedberg

  Lärande med IKT
  I förrfjor publicerades lärarhandledningen ”Ett lärande arbetssätt med datorstöd” på förlaget Vulkan. Tanken var att den tillsammans med den från i fjor publicerade forskningsrapporten ”Informationssökning med datorstöd i årskurs 9” skulle kunna ”integreras i utbildningen för att ge blivande lärare den IT-kompetens som läraryrket kräver” (se t.ex. ”En hållbar utbildning”, SOU 2008:109).
  Det har visat sig att skolan är i behov av en radikal förändring – såväl innehålls- som metodmässigt (se P.S. nedan!). Ren katederundervisning ersätts av informationssökning, informationsbearbetning, kritisk granskning, reflektion och diskussioner helt enligt läroplanens intentioner. Dagens elever måste tidigt lära sig att lära, för att kunna växa till medvetna, sociala och kunskapande människor i det framtida samhället. Enligt utredningen om den nya lärarutbildningen bör IT som utbildningsresurs genomsyra all lärarutbildning[1].
  Forskningsrapporten ”Informationssökning med datorstöd i årskurs 9” är främst tänkt att visa, hur ett lärande arbetssätt kan fungera och i vilket datorn tillåts spela en central roll i skolundervisningen. Min förhoppning är, att boken ska kunna underlätta förståelsen för och tillämpningen av ett lärande arbetssätt. Den kan beställas av förlaget Books-on-demand på adressen order@books-on-demand.com eller av undertecknad.
  P.S. Enligt uppgifter hämtade från Skolverkets IT-undersökning (2009), så är det endast en femtedel av Sveriges grundskole- och gymnasielärare, som har fått utbildning i källkritik[2].

  [1] I en nordisk rapport uppmärksammas ett möjligt samband mellan å ena sidan tillgången på datorer med Internet-anslutning och pedagogisk effekt å den andra. En rapport från OECD visar klart, att det är elevers tillgång till datorer samt hur vana de är att använda datorer som påverkar resultaten i skolan (Myndigheten för skolutveckling 07-10-30).
  [2] ”IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning”

  Författarpresentation

  Stefan Svedberg är filosofie licentiat i pedagogik och har under 30 års tid varit verksam som mellanstadielärare och speciallärare i grundskolan. Två av sina tidigare forskningsprojekt har han beskrivit i boken ”Informationssökning med IT i ett pedagogiskt sammanhang” (1997). Våren 2001 blev han klar med sin licentiatuppsats ”Informationssökning med IT-stöd – fyra delstudier i grundskolans årskurs 6”. Han har tidigare publicerat artiklar i tidskrifterna Datorn i Utbildningen, Didaktisk Tidskrift och Human IT.

  Jörgen Lindh är docent i informatik vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han har forskat om datorer i utbildningen under 30 år. Jörgens avhandling ”Datorstödd undervisning i skolan – möjligheter och problem” publicerades 1993 (en andra upplaga utkom 1997). Numera intresserar han sig främst för hur IKT används för att organisera undervisning på ett mera flexibelt sätt, både ifråga om tid och rum. Även hur olika verktyg, exempelvis datorspel, används i undervisningen tilldrar sig hans intresse.

  Referenser
  ”Jag tycker det är en bra bok där första halvan ger en bra översikt av
  forskningen och den andra halvan mycket ett konkret förslag på en struktur
  som man kan använda sig av. Såsom meningsfullhet och intresse hos
  eleverna, lärarhandledning för eleverna i deras lärprocess, de
  strukturerade samtalen mellan elever, bedömningsförfarande m.m.
  Vi ska nu ha hand om en del av en IKT-fortbildning på den nya skolan
  ”Malmö Idrottsgymnasium”. Vi ska föreslå skolledarna att boken skulle
  kunna vara kurslitteratur för lärarna där. Om inte annat så ska vi som ska
  fungera som handledare referera till boken.”

  IT-pedagog,
  Charlotte Christoffersen
  Pedagogiska Centralen
  Rönnbladsgatan 1b
  212 16 Malmö”
  ”För mig är boken ett utmärkt exempel på hur man kan arbeta med IT i skolan. Det är just genom integrerade arbetssätt där frågor om IT inte står för sig själva, utan kopplas till innehållsliga mål i skolans läroplan som det kan bli riktigt vettigt och intressant. Att arbeta med informationssökning, källkritik och att koppla ihop det med värdegrundsfrågor är ett bra exempel på hur detta kan göras.”
  Universitetslektor Karin Fogelberg
  Göteborgs universitet
  405 30 Göteborg

  ”För mig är det en forskningsrapport om ett forskningsprojekt. I så fall ökar intresset på högskolan naturligtvis. Det var ett intressant projekt. I ett mycket angeläget område, dessutom. Rapporten är ju skriven i en vetenskaplig genre. Det läser gärna lärare på högskolan.”
  Docent Åsa Morberg
  Akademichef
  Prefekt för Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykolog
  Högskolan i Gävle
  801 76 Gävle

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: