Arkiv för maj, 2009

Second Life – learning as in 1927?

Second Life has been described as a taste of what the future online socialization will be. But does that mean that the door to future distance education is open to explore… The question concerning potential differences in pedagogy for online learning environment and traditional campus education appears; Why are we trying to build ordinary classrooms in a virtual environment? Aren’t we supposed to find new innovative educational ways when new Medias are emerging? If not the pedagogical thoughts are developed in the same pace as the technique will all new virtual meeting places only fill the gap already filled by the telephone.

1927 was the year of the Swedish school reform “Enhetsskolan” – open and free for all.

(Arkivpost, kopia på inlägg på bloggen The Swedish Learning Space, Online EDUCA 2007:
(http://swedishlearningspace.wordpress.com/2007/11/28/second-life-–-learning-as-in-1927/))

Annonser

Nätbaserat lärande och dess roll i högre utbildning

Det har blivit dags att uppdatera förkortningen IT till att betyda interaktionsteknik, och den första högskolan som gör det har allt att vinna. IT-stödd distansutbildning och e-learning har funnits ett tag nu och inneburit i de flesta fall ett digitalt informationsförmedlande i olika former, bild, film, ljud m.m. Men för att nätutbildningarna ska få hålla samma kvalitet som de på campus och nätstudenter ska ha samma förutsättningar som campusstudenter så måste man fokusera på interaktionen, den sociala webben.

Det finns förebilder och inspiration att hämta. Aberta universitetet i Portugal har genomfört en digital revolution och gått från traditionellt universitet till att tänka IT-stödd distansutbildning för samtliga sina kurser vare sig studenten går på campus eller inte. Även lärosäten i Sverige har påbörjat tankearbetet. Mittuniversitet ökar sitt stöd och vill skapa en digitalare profil. Dalarnas högskola har kommit lång med tankarna på ett eget DU-tube t.ex. Och med Högskoleverkets utredning kan man få tips på hur man kan se på kvalitet.

Målet för [org.namn] skulle kunna vara den högskola i som kommit längst med sin e-integrering, varför inte 24timmarsuniversitetet, med en kvalitetsstandard och webbaserat e-campus. Studenterna ska ha tillgång till allt som gäller deras studier och studieadministrativa delar via e-campus.

Vägen dit är en kartläggning över de webbingångar som finns idag samt vilka som kommer att behövas i framtiden. Samtidigt måste en allmän universitetsstrategi arbetas fram, där delarna tekniskt stöd, pedagogik med mera ingår. En universitetskurs i att lära ut med IT-stöd obligatorisk för all undervisandepersonal kan vara en bra idé. Ett studiebesök på Universidade Aberta som gjort motsvarande process på 2 år(!) är också det en bra idé.

Andra steget är att lärarna kompetensutvecklar sig samt att den tekniska infrastrukturen byggs. Alla system som används på universitet bör ha webbingång från ett och samma ställe, alla på universitetet (lärare, personal, studenter) kan ha en avatar med personlig presentation. E-campuset bör även ha digitala klassrum (e-mötesrum dit man kopplar funktionalitet som marratech, stöd för kollaborativt skrivande etc). Samarbetsstödet i e-campus måste vara i framkant för att motivera användning. Man kan tänka sig ett system där man kopplar in marknadens webbverktyg, man skulle då t.ex. inte dela ut e-postadresser till alla studenter utan låta dem länka in egna privata eller aktivera universitetets e-posttjänst.

Allt kursmaterial ska sedan produceras för e-campuset, presentationer lägga in direkt och visas via e-campus även i den traditionella campusundervisningen. Lärarna måste ha tillgång till tekniskt och pedagogiskt stöd.

För att åstadkomma detta behöver rektor prioritera strategin och stödja arbetet med en ordentlig budget, it-chefen måste arbeta ännu mer verksamhetsstödjande och tillsammans med enheter för interaktivt lärande mobilisera en tekniskstödfunktion. Den IT-pedagogiska enheten bör leda arbetet och vara beställare av kursen för lärarna och e-campuset, dessutom arbeta med en pedagogisk stödfunktion (tillsammans med ovan nämnda tekniska stödfunktion).

Min pedagogiska grundsyn


Min pedagogiska grundsyn är att lärandet är en social aktivitet. Lärandet är situerat, situationsbudet, och sker i sociala samspel. I samspel med andra tar vi till oss sätt att tänka, tala och utföra fysiska handlingar.

Utgångspunkten för lärandet blir att läraren också måste vara intresserad av hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser, som t.ex. lärplattformar och andra IT-baserade distributionskanaler. Vidare tror jag således att ”community”-tanken är bra (anonym eller inte) för att skapa en socialsamhörighet, jag tror också att synkrona verktyg som webbkamerakonferenser/föreläsningar med fördel kan kombineras med vanligare och mer reflektiva asynkrona verktyg som diskussionsforum, bloggar och wikisar.

Undervisningen bygger på dialoger där läraren har rollen av att ställa frågor, förklara, sammanfatta och initiera tankar som går vidare mot det okända. Det kan också innebära att studenterna arbetar i grupper där de berättar om sina kunskaper för varandra och frågar och ifrågasätter. Studenternas tidigare erfarenheter och intressen blir då viktiga för lärandet.

I tillägg till det sociokulturella perspektivet ovan tror jag det ligger mycket i Per-Erik Ellströms teorier kring olika nivåer av lärande – som styrs av det handlingsutrymme som finns i lärandesituationen. Lägst hamnar det reproduktiva lärandet där uppgiften är given, metoden för att nå dit är given och följaktligen också resultatet blir givet. Motsatsen är det utvecklingsinriktade lärandet där ett ifrågasättande förhållningssätt påverkar de olika delarna i lärandesituationen. I de situationer där varken uppgiften/målet, metoden eller resultatet är givet kallar Ellström för kreativt lärande. För högre utbildning och inom IT-stödd utbildning blir det viktigt att verkligen göra studenternas ifrågasättandet möjligt – allra helst genom att bara ha uppgiften definierad på förhand och låta de lärande välja väg för sitt lärande. Detta ställer krav på lärarnas pedagogiska färdigheter och tekniska kompetens (för att värdera aktivitet på digitala mötesplatser etc).

Att låta studenterna värdera sitt egna lärande är något som kommer mer och mer och som omsätter teori i användbar praktik. IT är ypperligt för att stödja dessa processer iför egna portfolios eller reflektiva meritförteckningar.

Teorier om lärande främst från Säljö, Marton, Vygotsky och Ellström.

Inlägg via mail

 Nu finns inga ursäkter längre! Alla som kan skriva ett mail kan blogga. Det gäller bara att hitta sin ton och inriktning på bloggen. Vem man skriver för (personas) och hur man skriver sina inlägg är fortfarande det vikitigaste i processen.

SUNET Connect…

…blir mycket intressant att följa.

Annonser